Pogoji uporabe

POGOJI UPORABE REŠITVE ZA KONSOLIDIRAN DOSTOP DO PLAČILNIH RAČUNOV

 

Datum objave: MAJ 2022

 

Uvodna določila:

Ti Pogoji uporabe Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov (v nadaljevanju: Pogoji uporabe) predstavljajo dogovor med družbo Bankart, procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanu: Bankart) in Končnim uporabnikom, kot je opredeljen spodaj, ter opredeljujejo pravila in pogoje uporabe ter pravice in obveznosti glede Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov . Rešitev za konsolidiran dostop do plačilnih računov, zagotavlja Bankart.

Komunikacija med Bankartom in Končnim uporabnikom poteka v slovenskem jeziku (Pogoji uporabe in osebna komunikacija v času uporabe Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov). Pogoje uporabe in splošne informacije o Pogojih uporabe Bankart Končnemu uporabniku na njegovo zahtevo kadarkoli posreduje na papirju ali prek elektronske pošte.

Bankart, procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, je ponudnik plačilnih storitev z dovoljenjem za izvajanje storitev zagotavljanja informacij o računih iz 8. točke 5. člena ZPlaSSIED, ki ga je izdala Banka Slovenije in je s svojo matično številko (1244272000) naveden na seznamu ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih, ki je objavljen na spletni strani Banke Slovenije [https://www.bsi.si/].

Organi, pristojni za nadzor nad Bankartom in za vodenje postopkov zaradi prekrškov v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev, so Banka Slovenije ter drugi pristojni organi. Navedeni organi so pristojni tudi za vodenje postopkov zaradi prekrškov v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev ter njihova dejanja podvržena sodni presoji slovenskih in evropskih sodišč.

 

1. Pomen izrazov:

 • ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider) – je finančna institucija, ki svojim strankam zagotavlja transakcijske račune in ki mora v skladu s PSD2 navzven odpreti vmesnik za odreditev plačil ter za dostop do podatkov o transakcijskih računih strank, kadar te zagotavlja v spletnem okolju.
 • GDPR – je Uredba (EU) 2016/679 o varstvu osebnih podatkov.
 • Končni uporabnik – je fizična ali pravna oseba, ki pooblasti Naročnika za uporabo Storitev AIS, in sicer, da za določen namen dostopi do podatkov njegovih plačilnih računov, ki so dostopni prek spleta.
 • Konsolidiran dostop do plačilnih računov ali Storitev AIS (Account Information Service) – je dostop do informacij o enem ali več plačilnih računih, ki jih ima Končni uporabnik pri enem ali več ASPSP. Storitev z uporabo enotnega API vmesnika zagotavlja Bankart v spletni Rešitvi za konsolidiran dostop do plačilnih računov v skladu s temi Pogoji uporabe.
 • Informacije o plačilnem računu – so informacije o izbranem plačilnem računu in sicer: številka plačilnega računa, stanje na računu, promet na računu za izbrano obdobje, podrobnosti o posamezni izvedeni transakciji
 • Naročnik – je tretja oseba, ki jo Končni uporabnik pooblasti za dostop do informacij o  plačilnih računih in za določen namen.
 • Rešitev za konsolidiran dostop do plačilnih računov je spletni sistem, ki ga zagotavlja Bankart in Naročniku po pooblastilu Končnega uporabnika omogoča dostop do plačilnih računov Končnega uporabnika pri več različnih finančnih institucijah tipa ASPSP, v skladu s pravili kot jih predpisuje PSD2.
 • Plačilni račun – je račun, ki je dostopen preko interneta in je odprt na ime Končnega uporabnika pri eni izmed povezanih ASPSP oz. ima Končni uporabnik ustrezne pravice do vpogleda na Plačilni račun.
 • Podatki – so podatki o Končnem uporabniku, pridobljeni z uporabo Storitve AIS.
 • PSD2 – je direktiva EU 2015/2366 o plačilnih storitvah, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).
 • Soglasje ali Pooblastilo – je prosto dana, specifična, informirana in nedvoumna navedba želje Končnega uporabnika, s katero z jasnim pritrdilnim dejanjem Končni uporabnik naroči Bankartu, Naročniku ali ASPSP, da izvede aktivnosti za medsebojno izmenjavo informacij o njegovih izbranih plačilnih računih. Postopek dajanja Soglasja oziroma Pooblastila se prične v Naročnikovi rešitvi za Končne uporabnike in se ga izvede v okviru avtentikacijske rešitve, ki jo Končnemu uporabniku nudi njegov ASPSP.

 

2. Sprejem Pogojev uporabe Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov

Končni uporabnik z uporabo Storitev brezpogojno in nedvomno sprejema Pogoje uporabe in izjavlja, da:

 • je prebral in je v celoti seznanjen s Pogoji uporabe, ki jih na noben način ne bo kršil in/ali zlorabljal pri uporabi Storitve AIS  in/ali Rešitve za konsolidiran dostop doplačilnih računov;
 • je zakoniti imetnik Plačilnega računa, do katerega bo z uporabo Storitve AIS dostopal, in ima vse ustrezne pravice za dostop do vseh podatkov Plačilnega računa;
 • bo zagotovil internetno povezavo in utrezno programsko opremo;
 • bo uporabljal Storitev AIS v dobri veri in v skladu s temi Pogoji uporabe ter skladno z obvestili in priporočili Bankarta in/ali Naročnika in/ali ASPSP;
 • bo v primeru zaznave nepooblaščene uporabe ali razkritja Podatkov, pridobljenih z uporabo Storitve AIS, o tem nemudoma obvestili Bankart in zadevno ASPSP.

Kršitev zavez Končnega uporabnika predstavlja hujšo kršitev teh Pogojev uporabe.

 

3. Pravica do uporabe Storitev

S sprejemom teh Pogojev uporabe Bankart Končnemu uporabniku podeljuje neizključno, po vsem svetu veljavno pravico do uporabe oziroma izvrševanja Storitve AIS v skladu s temi Pogoji uporabe.

S sprejemom teh Pogojev uporabe Končni uporabnik potrjuje in izjavlja, da se zaveda, da nima pravice sam ali po tretji osebi izvajati, vzdrževati, izboljševati ali kako drugače spreminjati Storitev AIS.

 

4. Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov

Rešitev za konsolidiran dostop do plačilnih računov (predvsem, vendar ne izključno, vsa besedila in dokumentacija na portalu Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov in vizualna podoba portala Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov) je v lasti Bankarta in ga Končni uporabnik lahko uporablja izključno za namene uporabe Storitve AIS v skladu s temi Pogoji uporabe.

 

5. Opis in uporaba Storitve AIS

Končni uporabnik uporablja Storitev AIS za dostop do svojih Plačilnih računov pri ASPSP, ki jih izbere Končni uporabnik. Končni uporabnik lahko z uporabo Storitve AIS pridobi informacijo o stanju in prometu na svojih izbranih Plačilnih računih.

Za izvajanje Storitve AIS je v skladu z ZPlaSSIED in skladno s temi pogoji, ki predstavljajo dogovor med Bankartom in Končnim uporabnikom, potrebno izrecno Soglasje (Pooblastilo) Končnega uporabnika, s katerim dovoli Bankartu dostop do njegovih izbranih Plačilnih računov pri posameznem izbranem ASPSP. Postopek dajanja Soglasja se prične v Naročnikovi rešitvi za Končne uporabnike in se ga izvede v okviru avtentikacijske rešitve, ki jo Končnemu uporabniku nudi posamezen izbrani  ASPSP. V skladu z veljavno zakonodajo je veljavnost Soglasja (pooblastila) lahko največ 90 dni, z veljavnostjo pa Naročnik seznani Končnega uporabnika v postopku pridobivanja Soglasja.

Komunikacija za izvajanje Storitve AIS med Bankartom in ustreznim ASPSP poteka preko varnih komunikacijskih poti, ki ustrezajo vsem veljavnim regulatornim zahtevam s tega področja.

Bankart bo informacije o izbranih računih Končnega uporabnika posredoval Naročniku prek Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov za namen, ki ga določi Končni uporabnik.

Storitev AIS se lahko, v skladu z zakonodajo, izvaja tudi brez aktivne prisotnosti Končnega uporabnika, do 4x v roku 24 ur, vse dokler Pooblastilo ne poteče oz. ga Končni uporabnik ne prekliče. Pooblastilo lahko Končni uporabnik prekliče kadarkoli. Preklic Pooblastila učinkuje od trenutka preklica naprej. Preklic Pooblastila Končni uporabnik izvede v Naročnikovi rešitvi, v sklopu katere je Pooblastilo dal.

Bankart z izvajanjem Storitve AIS ne more narediti nobenih sprememb na Plačilnem računu Končnega uporabnika. Bankart izven dostopov , ki jih odredi Končni uporabnik, in tistih, ki se avtomatsko lahko v skladu z zakonodajo izvedejo 4x v 24 urah, ne izvaja nobenih vpogledov v Plačilni račun Končnega uporabnika. Bankart ni odgovoren za vsebino, popolnost, točnost, primernost ipd. glede Informacij o plačilnem računu, ki jih pridobi s strani ASPSP.

Uporaba Storitve AIS zahteva internetno povezavo. Končni uporabnik je odgovoren za varnost svoje internetne povezave in uporabo ustrezne programske opreme za zaščito pred virusi.

Bankart je izključen vsake odgovornosti za izgubo, škodo ali drug varnostni incident ipd., ki nastane zaradi neustrezne programske opreme Končnega uporabnika ali telekomunikacijskega ponudnika Končnega uporabnika.

Bankart si pridržuje pravico, da Končnemu uporabniku nemudoma in brez pojasnila zavrne dostop in/ali uporabo Storitve AIS, če:

 • razpolaga z informacijami, da je prišlo do kakršne koli izgube, kraje ali nepooblaščene uporabe ali razkritja Informacij o plačilnih računih Končnega uporabnika; ali če
 • Naročnik krši Pravila uporabe Rešitve za konsolidiran dostop do plačilnih računov; ali če
 • Bankart zazna, da omrežje Končnega uporabnika, Naročnika, ASPSP ali Bankart ogroža zaupnost, celovitost ali razpoložljivost informacij v Rešitvi za konsolidiran prikaz računov in/ali sistemov Bankarta ali ASPSP.

Bankart jamči in zagotavlja Izvajanje Storitve AIS predvidoma vse dni v tednu in 24 ur na dan, razen v primeru izvajanja vzdrževalnih del ali nadgradenj, ki jih vnaprej ni dolžan sporočiti.

 

6. Cena Storitve AIS

Uporabe Storitve AIS Končnemu uporabniku Bankart ne obračunava.

 

7. Obdelava Osebnih podatkov

Bankart je upravljavec osebnih podatkov za namen zagotavljanja storitve AIS v okviru in času veljavnosti Soglasij oziroma Pooblastil Končnega uporabnika. Bankart podatkov ne uporablja, ne dostopa do njih in jih ne hrani za druge namene kot za opravljanje storitve AIS. Bankart lahko na podlagi svojega zakonitega interesa lahko podatke agregira in anomizira, ter anonimizirane podatke uporablja za različne poslovne namene, vključno z, vendar ne omejeno na, pripravo statističnih poročil, izboljšavo Storitve AIS, razvoj in izboljšavo drugih Bankartovih produktov.

Naročnik, ki ga Končni uporabnik pooblasti za uporabo Storitve AIS, postane samostojen upravljavec osebnih podatkov, ki jih za določen namen pridobi s pooblaščeno uporabo Storitve AIS Končnega uporabnika. Bankart ne odgovarja za ravnanje Naročnika kot upravljavca osebnih podatkov.

Posamezen ASPSP je samostojen upravljavec osebnih podatkov Končnega uporabnika v okviru storitev, ki mu jih zagotavlja. Bankart ne odgovarja za ravnanje ASPSP kot upravljavca osebnih podatkov.

Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja Bankart so na voljo na URL naslovu https://openbanking.bankart.si/hub/personal_data_protection.

 

8. Kontakt, reklamacije in povpraševanja

Pomoč pri uporabi Storitve AIS Končnemu uporabniku nudi Naročnik, Bankart pa se zavezuje Naročniku pri tem pomagati, kot sta dogovorjena s posebnim dogovorom.

Za vprašanja neposredno Bankartu Končni uporabnik lahko uporabi kontaktni obrazec, ki je del portala https://developer.bankart.si/ ali pošlje elektronsko sporočilo na naslov customer.support@bankart.si. Bankart si bo prizadeval za pravočasno in učinkovito obravnavo vseh prejetih sporočil.

 

9. Spremembe Pogojev uporabe

Morebitno vsakokratno spremembo teh Pogojev uporabe bo Bankart sporočil Naročniku najmanj dva meseca pred predlaganim dnem začetka uporabe spremenjenih Pogojev uporabe, ki bo s spremembo Pogojev uporabe seznanil Končne uporabnike, ki bodo s tako spremembo morali ponovno soglašati, v nasprotnem primeru dogovor med Bankartom in Končnim uporabnikom preneha veljati.

 

10. Pravica do odpovedi Pogojev uporabe

Končni uporabnik ima pravico kadarkoli odpovedati te Pogoje uporabe s takojšnjim učinkom, skladno s točko 5. teh Pogojev uporabe (preklic Pooblastila).

Bankart ima pravico odpovedati te Pogoje uporabe z odpovednim rokom najmanj dva meseca na način, kot je opredeljena komunikacija med Bankartom in Končnim uporabnikom, to je, da Naročnik seznani Končnega uporabnika.

Bankart lahko v primeru težje kršitve teh Pogojev uporabe s strani Končnega uporabnika, predvsem, vendar ne izključno, v primeru kršitev iz 5. točke Pogojev uporabe in/ali v primeru utemeljenega suma o protipravnem ali škodljivem ravnanju Končnega uporabnika, odpove te Pogoje uporabe brez odpovednega roka. O izredni odpovedi Pogojev uporabe  Bankart obvesti Končnega uporabnika na način, kot je opredeljena komunikacija med Bankartom in Končnim uporabnikom.

 

11. Reševanje sporov

Končni uporabnik ima pravico pri izvajalcih izvensodnega reševanja potrošniških sporov vložiti pisno pobudo za začetek postopka. V takem primeru se šteje, da Bankart s tako pobudo Končnega uporabnika soglaša.

Bankart priznava kot pristojnega za reševanje spora naslednjega izvajalca izvensodnega reševanja sporov:

Evropski center za reševanje sporov (ECDR)

Tomšičeva 6, Ljubljana

e-pošta: Info@ecdr.si

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) in Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov (objavljenimi na strani www.ecdr.si) Bankart omogoča tri možnosti reševanja potrošniških sporov: mediacijo, kombinirani postopek mediacije in pospešene arbitraže (med – arb) in pogojno zavezujočo pospešeno arbitražo.

Za Pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.